PENAFIAN

Jawapan di halaman ini ditawarkan dengan niat yang baik dan semata-mata pandangan peribadi dan pendapat penulis dengan harapan bahawa ia mungkin digunakan dengan tiada jaminan atau pengesahan ia menjadi tepat, lengkap, terkini atau sesuai untuk apa-apa butir tujuan sekalipun. Ia tidak mengandungi sebarang perwakilan. Penulis tidak bertanggungjawab berkenaan dengan maklumat yang terkandung di sini atau tujuan penggunaan dan apa-apa penggunaan maklumat yang terkandung hendaklah atas risiko pengguna sendiri.


Terma & Syarat :

Sila mengambil masa untuk membaca terma dan syarat dengan teliti. Terma-terma dan syarat-syarat akses dan penggunaan [www.mysmartgold.com] laman web dan mana-mana halaman itu dan perkhidmatan yang disediakan oleh MySmartGold Bullion Sdn. Bhd (Syarikat No. 970777-U) dengan melayari mana-mana halaman laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan, anda telah membaca, mengakui, bersetuju dan menerima terma dan syarat ini dan bersetuju untuk terikat tanpa apa-apa batasan atau kelayakan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, sila jangan mengakses [www.mysmartgold.com] laman web. [www.mysmartgold.com] rizab hak untuk menukar terma-terma dan syarat yang anda bertanggungjawab untuk sentiasa mengkaji dan anda terus menggunakan [www.mysmartgold.com] laman web merupakan perjanjian untuk semua perubahan tersebut.


 1. AM
 2. PENAFIAN
 3. PAUTAN
 4. COPYRIGHT
 5. CAP
 6. PENGECUALIAN LIABILITI
 7. INDEMNITI
 8. PENAMATAN
 9. PELBAGAI
 10. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA
 11. PERKHIDMATAN PELANGGAN

1. AM

Istilah "Syarikat" seperti yang digunakan dalam terma dan syarat ini merujuk kepada MySmartGold Bullion Sdn. Bhd sama ada secara individu dan / atau berkumpulan yang konteksnya memerlukan.

Dengan mengakses, mengguna dan melayari laman-laman ini, anda menyatakan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat ini.

Semua produk dan perkhidmatan Syarikat dan rakan-rakan di sini yang disediakan adalah tertakluk kepada terma dan syarat-syarat perjanjian yang mentadbir penggunaan mereka. Terma dan syarat ini adalah bertujuan untuk mengawal akses anda ke laman web ini dan mereka hendaklah dibaca bersama dengan terma dan syarat yang mengawal apa-apa transaksi, produk dan / atau perkhidmatan yang disediakan di dalam laman web ini. Sekiranya berlaku percanggahan antara terma-terma dan syarat-syarat dan terma-terma dan syarat-syarat urus niaga yang berkaitan, produk dan / atau perkhidmatan yang disediakan di sini, mereka ini akan diguna pakai.

Maklumat, bahan, fungsi dan kandungan yang disediakan di dalam laman web ini boleh berubah dari semasa ke semasa dengan atau tanpa notis pada budi bicara mutlak Syarikat. Capaian berterusan anda atau penggunaan laman web dan / atau perkhidmatan yang disediakan di sini selepas apa-apa perubahan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

  Kembali ke atas


2. PENAFIAN

Bahan-bahan dan maklumat di dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau perkara-perkara lain, yang disediakan oleh Syarikat pada "sedia ada" dan "sebagaimana tersedia" asas. Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terkandung di dalam laman web ini termasuklah bahan dan maklumat yang disediakan oleh pihak ketiga.

Syarikat tidak membuat apa-apa jaminan tersurat atau tersirat, perwakilan atau pengendorsan termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa jaminan hakmilik, bukan pelanggaran, keupayaan saudagar, kegunaan, operasi, kesempurnaan, kebenaran, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk tertentu tujuan berkenaan dengan laman web, bahan, maklumat dan / atau fungsi di dalamnya dan jelas menafikan liabiliti bagi kesilapan dan ketinggalan dalam bahan-bahan, maklumat dan / atau fungsi. Tanpa mengurangkan di atas dan / atau terma-terma dan syarat-syarat perjanjian yang mengawal semua produk dan perkhidmatan Syarikat, langkah-langkah yang sewajarnya akan diambil oleh Syarikat untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat berkaitan transaksi dan produk ini Syarikat yang berasal semata-mata dari Syarikat.

Syarikat tidak menjamin atau mewakili akses kepada keseluruhan atau sebahagian laman web ini, bahan-bahan, maklumat dan / atau fungsi yang terkandung di dalamnya yang menyediakan terganggu atau bebas daripada kesilapan atau sebarang kecacatan yang dikenalpasti akan diperbetulkan, atau bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tidak ada virus atau lain-lain mencemar atau harta yang merosakkan akan dihantar atau bahawa tiada kerosakan akan berlaku kepada sistem komputer anda.

Anda akan bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kadar semasa, kadar semasa dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat dan maklumat lain yang diperoleh atau diakses di seluruh laman web; lagi anda perlu mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas bahan-bahan dan maklumat yang diberikan sebelum membuat sebarang keputusan perniagaan atau komersil berdasarkan mana-mana bahan atau maklumat itu.

  Kembali ke atasp


3. PAUTAN

Pautan dari atau ke laman web di luar laman web ini adalah untuk kemudahan sahaja. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu tidak berada di bawah kawalan Syarikat. Oleh itu, Syarikat tidak akan bertanggungjawab dan tidak membuat sebarang jaminan terhadap kandungan laman-laman web, pihak-pihak ketiga yang dinamakan atau produk dan perkhidmatan mereka. Tambahan pula, pautan yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai pengesahan atau verifikasi atau kelulusan Laman-laman web tersebut atau kandungannya. Menghubungkan kepada mana-mana laman web lain adalah atas risiko anda sendiri dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan menghubungkan. Adalah lebih baik bagi anda untuk membaca penyata dasar privasi (jika ada) mana-mana laman web yang dikaitkan dengan laman web ini.

  Kembali ke atas


4. COPYRIGHT

Melainkan dinyatakan sebaliknya, hakcipta laman web ini dan kandungannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, imej, grafik, fail bunyi, fail animasi, fail video dan susunannya adalah harta Syarikat, dan dilindungi oleh undang- Malaysia dan undang-undang hak cipta antarabangsa. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula-, disiarkan, dipamerkan, dilaksanakan, dihasilkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan secara komersial dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat . Anda juga tidak boleh, tanpa menyatakan persetujuan bertulis Syarikat, memasukkan pautan ke laman web ini di mana-mana laman web lain, rangka atau "cermin" mana-mana bahan yang terkandung di dalam laman web ini di mana-mana pelayan lain.

Sebarang penerbitan semula yang tidak dibenarkan,-penghantaran semula atau lain-lain penyalinan atau pengubahsuaian mana-mana kandungan laman web Syarikat yang berkenaan melanggar hak-hak undang-undang berkanun atau biasa yang boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Syarikat menafikan semua liabiliti yang mungkin timbul daripada mana-mana pembiakan tidak dibenarkan atau penggunaan kandungan laman web ini Syarikat.

  Kembali ke atas


5. CAP

Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang dipaparkan dalam laman web ini adalah hak milik Syarikat dan / atau pemilik pihak ketiga masing-masing seperti yang dinyatakan dalam laman web ini.

Melainkan jika keizinan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat atau pemilik pihak ketiga yang berkaitan dengan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo yang dipaparkan di laman web ini telah diperolehi, tiada lesen atau hak diberikan kepada mana-mana pihak yang mengakses laman web ini untuk menggunakan, memuat turun, membiak menyalin atau mengubah cap dagang, tanda perkhidmatan atau logo. Begitu juga, melainkan jika keizinan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat atau pemilik yang berkenaan telah diperolehi, tiada tanda dagangan itu, tanda perkhidmatan atau logo boleh digunakan sebagai pautan atau untuk menandakan mana-mana pautan ke laman web atau mana-mana tapak lain Syarikat.

  Kembali ke atas


6. PENGECUALIAN LIABILITI

Syarikat dan / atau rakan-rakan di sini akan sama sekali tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti ketat atau mana-mana asas yang lain, termasuk tanpa had, secara langsung atau tidak langsung, khas, sampingan, turutan atau ganti rugi punitif, atau keuntungan kehilangan atau simpanan yang timbul berhubung dengan akses atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan laman web ini (atau mana-mana pautan pihak ketiga kepada atau daripada laman web Syarikat), pergantungan pada maklumat yang terkandung di dalam laman web, apa-apa teknikal , kegagalan perkakasan atau perisian dalam apa jua bentuk, gangguan, kesilapan, peninggalan, kelewatan operasi, virus komputer, atau sebaliknya.

Klausa pengecualian ini hendaklah berkuatkuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

  Kembali ke atas


7. INDEMNITI

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan terus melindungi Syarikat daripada semua liabiliti, tuntutan, kerugian dan perbelanjaan, termasuk sebarang bayaran dan undang-undang yang mungkin ditanggung oleh Syarikat berhubung dengan atau yang timbul daripada (1) penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini dan perkhidmatan yang disediakan di sini, atau (2) pelanggaran terma-terma dan syarat-syarat yang walau macam mana pun disebabkan, atau (3) apa-apa harta intelek atau hak milik tuntutan pelanggaran hak yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Syarikat berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

  Kembali ke atas


8. PENAMATAN

Syarikat berhak untuk menamatkan dan / atau menggantung akses anda ke laman web ini dan / atau penggunaan laman web ini pada bila-bila masa, untuk sebarang sebab. Khususnya, dan tanpa had, Syarikat boleh menamatkan dan / atau menggantung akses anda sekiranya anda melanggar mana-mana terma dan syarat ini, atau melanggar hak-hak Syarikat, mana-mana pengguna lain, atau mana-mana pihak ketiga.

  Kembali ke atas


9. PELBAGAI

Kegagalan Syarikat untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan terma dan syarat ini tidak akan membentuk penepian hak atau peruntukan tersebut.

Jika mana-mana bahagian terma dan syarat-syarat yang ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan sah, boleh dikuatkuasakan yang paling sesuai dengan tujuan peruntukan asal dan baki peruntukan lain dalam terma dan syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Mana-mana hak yang tidak diberi secara nyata di dalam ini adalah terpelihara.

  Kembali ke atas


10. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA

Terma dan syarat ini dikawal oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia. Dengan mengakses laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat, anda dengan ini bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Syarikat tidak membuat perwakilan bahawa bahan-bahan, maklumat, fungsi dan / atau perkhidmatan yang disediakan di laman web ini adalah sesuai atau sedia untuk digunakan di negara-negara lain selain Malaysia.

  Kembali ke atas


11. PERKHIDMATAN PELANGGAN

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan, sila ajukan melalui e-mel kepada enquiry@mysmartgold.com.

  Kembali ke atasAll rates above shown are indicative only and may not be current market rates. For actual rates please contact Mysmartgold Sdn. Bhd. indicative rates are not applicable after office hours in Malaysia.


Price Disclaimer

Information and price contained in this website is for general information only. While we endeavour to keep the website up and running smoothly, we take no responsibility and make no representation or warranties of any kind about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website and the information it contain. The use of such contents of this website shall be at your own risk. In no event shall MYSMARTGOLD Bullion Sdn Bhd be liable for any loss or damage including without limitation, indirectly or consequential loss or damage, or any loss damage whatsoever arising from or in connection with the use of this website.